PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Nasza szkoła realizuje od 01 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2011 roku projekt "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY", na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Nauczyciele realizujący projekt zostali przeszkoleni, a klasy wyposażone w środki dydaktyczne, które stymulują rozwój uczniów.

Aktualnie w naszej szkole nauczycielem realizującym projekt jest pani Halina Mirosław w kl.2a oraz pani Anna Czajka w kl.1a. Projekt, jego cele, założenia i sposób realizacji, opierają się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Twórczy nauczyciel realizuje swój autorski pomysł, który nie jest ograniczony sztywnymi ramami programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań jest nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków. Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.

    Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera pozwala uczniom na zdobywanie doświadczeń edukacyjnych i społecznych na miarę ich możliwości, zainteresowań, uzdolnień i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
  1. językowej (język ojczysty i obcy)
  2. matematyczno - przyrodniczej
  3. artystycznej i ruchowej
  4. komunikacyjno - informacyjnej
  5. społecznej (intra i interpersonalnej)

Określenie profilu inteligencji wielorakich dziecka podpowiada nauczycielom, rodzicom i opiekunom, jakie rodzaje zajęć należy zapewnić dziecku w domu, w szkole i podczas zajęć dodatkowych. Poznanie przez nauczycieli i rodziców profilu inteligencji dziecka przekłada się na sposób jego edukowania i oceniania, co daje szansę nie tylko dzieciom obdarzonym inteligencją językową i matematyczno-logiczną, ale także dzieciom z pozostałymi inteligencjami wymienianymi przez Howarda Gardnera.

Informacje pochodzą ze strony  www.pierwszaki.eu   oraz publikacji dotyczących teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

klasa 2a - pani Halina Mirosław
Początek strony


"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

Anna Czajka, Sprawozdanie z realizacji II etapu projektu

Od 1 lutego 2010 roku, uczniowie klasy 1a brali udział w zajęciach dodatkowych "Mali artyści" w ramach projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uczniowie pracowali w ośrodkach zainteresowań rozwijających inteligencje wielorakie uczniów zgodnie z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W sali zostały utworzone trzy ośrodki zainteresowań, w których dzieci podejmowały pracę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami, potrzebami. Praca w ośrodkach sprzyjała rozwijaniu wszystkich inteligencji oraz umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Pierwszy Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu w szczególności inteligencji: językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Drugi Ośrodek Zainteresowań - inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej. Trzeci Ośrodek Zainteresowań sprzyjał w szczególności rozwojowi inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej.

Wszyscy uczniowie zostali poddani diagnozie wstępnej w celu określenia profilu inteligencji. Większość dzieci prezentowało wysoko rozwiniętą inteligencję przyrodniczą, ruchową, wizualno-przestrzenną, matematyczno-logiczną, interpersonalną. W toku prowadzonych zajęć dzieci mały możliwość osiągnięcia wyższego poziomu inteligencji wiodących oraz rozwijania i wspierania inteligencji będących na niższym poziomie, dzięki stosowanym metodom oraz bogactwu środków dydaktycznych.

W efekcie pracy można stwierdzić, że większość dzieci rozwijała inteligencje dominujące, ale także chętnie angażowała się w działania, które wcześniej nie były w kręgu ich zainteresowań. Największym osiągnięciem związanym z projektem jest integracja zespołu klasowego. Dzieci w trakcie podejmowania działań potrafiły się wspierać i zgodnie współpracować, dzielić się zadaniami i czuć się odpowiedzialnymi za efekty pracy grupy i zespołu klasowego.

Tematyka zajęć dodatkowych spowodowała, że wszystkie dzieci chętnie i z największym zaangażowaniem brały udział w działalności artystycznej, poznawaniu nowych technik plastycznych, w obcowaniu ze sztuką.

klasa 1a - pani Anna Czajka Początek strony


"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczynamy realizację III etapu Projektu Edukacyjnego " Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Udział w Projekcie daje dzieciom szansę na rozwój zdolności i zainteresowań. Działania nauczyciela będą wspierały każdego ucznia. Nie jest to jednak możliwe bez udziału najważniejszych dla dziecka osób, czyli rodziców. Państwa współpraca z wychowawcą może w znacznym stopniu przyczynić się do odnoszenia przez dziecko sukcesów szkolnych i życiowych. Dlatego zachęcam do udziału w spotkaniu i liczę na Państwa przybycie.

W projekcie bierze udział klasa I b z wychowawcą panią Hanna Adamczyk.

Klasa I b z wychowawczynią, panią Hanną Adamczyk, brała udział w programie "Bawię się o każdej porze roku". Obrazek wykonany przez Marię Sendejewicz został wybrany spośród wielu setek prac z całej Polski i został opublikowany w okolicznościowym kalendarzu.

22 listopada 2010
Materiał ze strony: Bajkowy kalendarz konkursu "Bawię się o każdej porze roku"! www.pierwszaki.eu/index.php/Strony/Pokaz/aktualnosci_wiecej?id=96

Zdjęcia z zajęć

(28kB)(26kB)