Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2021 / 2022


Demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.

Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa Art. 85. ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Samorząd uczniowski

 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem".
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
     1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
     2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
     3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
     4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
     5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
     6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
 9. Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

 

HURA MAKULATURA 2016

Wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w zbiórkach makulatury SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Zebraliśmy 8240 kg, a uzyskana kwota ze zbiórek makulatury w trakcie trwania konkursu "Hura Makulatura 2016" to 2472,00 zł.
Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców zdecydowała o zakupie sprzętu audio do pracowni lekcyjnych i gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej.


HURA MAKULATURA 2015

Początek strony


Strona główna