"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"

W okresie od maja do listopada 2012 r. w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-451/10 wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

    W ramach tego projektu odbywają się zajęcia dodatkowe:
  1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - j. angielski
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych
  3. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej
  4. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji
  5. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

Zdjęcia z zajęć

(28kB)(26kB)(28kB)

(26kB)(26kB)(26kB)

(26kB)(26kB)(26kB)